فیزیوتراپیست دکتر زینت آشناگر

تهران

02177533939/داخلی267

خیابان انقلاب. پیچ شمیران. دانشکده توانبخشی و علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی فیزیوتراپی
استادیار دانشکده توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیزیوتراپیست دکتر زینت آشناگر