فیزیوتراپیست دکتر زینب شیروی

تهران

02155176813

بیمارستان ضیائیان. خیابان ابوذر. روبروی شهرداری منطقه 17

دکترای تخصصی فیزیوتراپی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیزیوتراپیست دکتر زینب شیروی