فیزیوتراپیست دکتر زهرا گرجی

تهران

09137307031

دانشکده توانبخشی تهران

دکترای تخصصی فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیزیوتراپیست دکتر زهرا گرجی