فیزیوتراپیست زهرا پورصالح بگی

تهران

09193267193/88503358

خیابان شهید بهشتی . بهد از سهروردی. نبش یوسفی. پلاک 177. فیزیوتراپی هیوا

کارشناس ارشد فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیزیوتراپیست زهرا پورصالح بگی