فیزیوتراپیست زهرا سعیدی

تهران

09196062131

.

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فیزیوتراپیست زهرا سعیدی