فیزیوتراپیست زهرا ساریخانی

فارس

09175002330 - 07144464913

صفاشهر- ناحیه 2- خیابان شهدا (45 متری)-نبش کوچه 18

کارشناس ارشد فیزیوتراپی
sarikhanyz@gmail.com

فیزیوتراپیست زهرا ساریخانی