فیزیوتراپیست زهرا تاج بخش

تهران

22984825- 09022073102

میدان نوبنیاد. نبش تقاطع لنگری و فخری زاده(صنایع). ساختمان آوابهتا. واحد 402. فیزیوتراپی نوبنیاد

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم توانبخشی تهران

فیزیوتراپیست زهرا تاج بخش