فیزیوتراپیست زهرا اطمینان

فارس

تلفن: 09918801399/07132319628

شیراز، خیابان فلسطین (باغشاه). تقاطع معدل. ساختمان پزشکی مهسا. طبقه اول. واحد 4. فیزیوتراپی کیان

کارشناس ارشد
پذیرش: صبح ساعت 9 الی 120
z.espt92@gmail.com

فیزیوتراپیست زهرا اطمینان