فیزیوتراپیست زهرا اطمینان

فارس

تلفن : تلفن: 36340423 - 09215852237

آدرس : شیراز، معالی آباد، ابتدای خیابان پزشکان، مجتمع پزشکان، طبقه هفت، فیزیوتراپی پارسامهر

توضیحات : کارشناس ارشد
پذیرش: صبح ساعت 9 الی 120
z.espt92@gmail.com

فیزیوتراپیست زهرا اطمینان