فیزیوتراپیست زهرا کرابی

خراسان رضوی

05144234632 -09395491806

سبزوار حدفاصل خیابان کاشفی و میدان فرمانداری روبروی درب جنوبی بیمارستان مبینی ساختمان پزشکان صولت طبقه 2 واحد 202
فیزیوتراپی حرکت

ش ن ف-5845

فیزیوتراپیست زهرا کرابی