فیزیوتراپیست ریحانه جمالی رفسنجانی

کرمان

3434261480

رفسنجان. مدرس 7. فیزیوتراپی سینا

کارشناس فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپیست ریحانه جمالی رفسنجانی