فیزیوتراپیست رکسانا بزاز بهبهانی

تهران

roxana.behbahani@gmail.com

در حال تحصیل در کانادا

کارشناس ارشد فیزیوتراپی با ۱۰ سال سابقه درمان تخصصی بیماران مبتلا به اختلالات کف لگن

فیزیوتراپیست رکسانا بزاز بهبهانی