فیزیوتراپیست رقیه محمدی

خراسان رضوی

09930615729

مشهد. الهیه 25.فیزیوتراپی درمان

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیزیوتراپیست رقیه محمدی