فیزیوتراپیست راضیه ذوالفقاری

اصفهان

09139227174/03135548047

شهرک سلامت. طبقه دوم. مرکز بازتوانی قلب ایران زمین

کارشناس فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فیزیوتراپیست راضیه ذوالفقاری