فیزیوتراپیست دکتر صائمه خانی

گیلان

09333831309/01332134036

رشت. خیابان نواب. کوچه آبان. ساختمان افسون. طبقه اول

دکترای تخصصی فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست دکتر صائمه خانی