فیزیوتراپیست دکتر سمانه غلامی

تهران

021-29121018

بیمارستان نیکان اقدسیه

دکترای تخصصی فیزیوتراپی
از دانشگاه تربیت مدرس تهران

فیزیوتراپیست  دکتر سمانه غلامی