فیزیوتراپیست دکتر بهار شقایق فرد

فارس

09173010945- 36340423

شیراز. خیابان معالی آباد . نبش خیابان پزشکان . ساختمان پزشکان . طبقه 7 . واحد 72

دکترای تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فیزیوتراپیست دکتر بهار شقایق فرد