فیزیوتراپیست دکتر ارغوان حاجی باشی

قم

.

75 متری عماریاسر،نبش کوچه 86،روبروی هتل پاسارگاد،کلینیک فیزیوتراپی افرا

دکترای تخصصی فیزوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست دکتر ارغوان حاجی باشی