فیزیوتراپیست جواد باقری

خراسان رضوی

05138800883-09103758780

مشهد. بلوار پیروزی. نرسیده به میدان حر. نبش پیروزی 31. جنب درمانگاه شیانه روزی پیروزی. فیزیوتراپی پارسیان

www.parsianpt.com

فیزیوتراپیست جواد باقری