فیزیوتراپیست بهارگل توسلی

گلستان

09115402128/01732329479

گرگان. خیابان ولیعصر. عدالت 19. ساختمان پزشکان مهرگان. طبقه اول

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه شهید بهشتی

فیزیوتراپیست بهارگل توسلی