فیزیوتراپیست امید قاسمی

کرمانشاه

۲۷۲۶ ۲۴ ۳۴ ۰۸۳ - ۸۲۸۹ ۲۲۲ ۰۹۰۲

کرمانشاه مسکن بلوار گلها طبقه فوقانی بانک ایران زمین مقابل بازار میوه برادران سهرابی

ptomid@yahoo.com
www.taskiclinicphysiothetapy.com

فیزیوتراپیست امید قاسمی