فیزیوتراپیست الهه والی

تهران

09910630592/09902361486

اسلامشهر. شهرستان بهارستان. گلستان. ابتدای بلوار اصلی. مجتمع ونوس. طبقه دوم. فیزیوتراپی نسیم

کارشناس ارشد فیزیوتراپی / دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیزیوتراپیست الهه والی