فیزیوتراپیست الهه سلیمانی

تهران

6632475

شهرک ولیعصر. خیابان شهید بهرامی. نرسیده به خیابان رجایی. ساختمان امید. طبقه دوم. واخد 5. فیزیوتراپی پویش طب

کارشناس فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی بابل

فیزیوتراپیست الهه سلیمانی