فیزیوتراپیست الهام حسینی نژاد

گلستان

09112761697

گنبد کاووس . خیابان وحدت شرقی. درمانگاه امام جعفر صادق

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران.تهران

فیزیوتراپیست الهام حسینی نژاد