فیزیوتراپیست الهام بمانی احمد آبادی

بوشهر

09164390884/09019222194

شهرستان جم. خیابان فاضل جمی. فیزیوتراپی توانبخش

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فیزیوتراپیست الهام بمانی احمد آبادی