فیزیوتراپیست اسما علایی

کرمان

09365493077

جیرفت. فیزیوتراپی ساغر

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

فیزیوتراپیست اسما علایی