فیزیوتراپیست اسرین یوسف رضایی

کردستان

09908756377

سنندج، خیابان مولوی،کوچه یغموری، ساختمان سلامت، قیزیوتراپی طاها، طبقه 4

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علئم پزشکی همدان

فیزیوتراپیست اسرین یوسف رضایی