فیزیوتراپیست آسیه غنی آبادی

تهران

55313281 - 55313292

میدان بهمن، ته خط نازی آباد، خیابان بهمن یار، جنب بیمارستان مفرح، فاز 1، طبقه 1، واحد 8، فیزیوتراپی ترنم

فیزیوتراپیست آسیه غنی آبادی