فیزیوتراپیست آتیکا اتباعی

فارس

09177825538/0096897558090

شیراز. خنج. خیابان شعیبی. فیزیوتراپی رازی. ساختمان پزشکان. طبقه همکف

عمان. مسقط

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه توانبخشی شیراز

فیزیوتراپیست آتیکا اتباعی