فیزیوتراپیست فاطمه مردانلو

قم

٣٢٩٠٦٠٨٠

بلوار جمهوري، فلكه سپاه، مجتمع پزشكي نور، طبقه همكف، فيزيوتراپي نور

كلينيك فيزيوتراپي نور
كارشناسي ارشد فيزيوتراپي
نظام پزشكي : ف ٢٨٨٢
پذيرش:
همه روزه از ساعت ٩ تا ١ / ٤ تا ٨.٣٠
در زمينه اختلالات كف لگن، ويزيت بانوان و كودكان در اين كلينيك انجام مي شود.

فیزیوتراپیست فاطمه مردانلو