فیزیوتراپیست علی اصغر فرید روحانی

تهران

09126184306 - 88326409

تهران خيابان قايم مقام فراهاني پايين تر از مطهري كوچه بيست و چهارم پلاك يك ساختمان ايران ما واحد نه فيزيو تراپي موج

شماره نظام پزشكي: ف- ١١٢٠

فیزیوتراپیست علی اصغر فرید روحانی