دکتر جواد صراف زاده

تهران

22228051 داخلی : 212

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه مددکاران (نظام سابق)، دانشکده علوم توانبخشی.

دکترای تخصصی فیزیوتراپی، عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

دکتر جواد صراف زاده