دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

تهران

22228051 داخلی 212

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه مددکاران ( نظام سابق )، دانشکده علوم توانبخشی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی، ریاست دانشکده علوم توانبخشی، عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی