کنفرانسی تحت عنوان معرفی مداخلات فیزیوتراپی کف لگن در بیمارستان دنا شیراز توسط فیزیوتراپیست خانم زهرا اطمینان در دی ماه ۱۳۹۷صورت گرفت