سخنرانی وعضو پانل در سومین کنگره بین المللی و سیمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران با عنوان؛ فیزیوتراپی در اختلالات شایع کف لگن شامل بی اختیاری ادراری ، پرولاپس های لگنی ودردهای لگنی توسط خانم دکتر افسانه نیکجوی ،خرداد ۱۳۹۸