سخنرانی خانم دکتر افسانه نیکجوی عضو هیئت علمی دانشگاه ایران در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان ومامایی