ارائه پوستر توسط خانم غزل خراجی دانشجوی دکترای فیزیوتراپی در بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی ۱-۴ می ۲۰۱۸