یازدهمین دوره فیزیوتراپی کف لگن با حضور فیزیوتراپیست آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی