یازدهمین دوره جامع آموزش فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن در مرداد ماه سال ۱۴۰۲

یازدهمین دوره جامع آموزش فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن بصورت تئوریو عملی در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ به همت دبیر اجرائی خانم دکتر تفستنه نیکجوی با همکاری متخصصین فیزیوتراپی ، زنان و زایمان،اورولوژی،آناتومیست،جراحان کولورکتال ، فیزیولوژیست، روانشناس و طب فیزیکی و همچنین متخصصین گوارش و رادیولوژیست از تاریخ ۵ مرداد تا ۲۹ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در دو قسمت ۶ روزه تئوری و ۳ روزه عملی با حضور در کلینیک بر بالین بیمار در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پرشکی ایران برگزار گردید.