یازدهمین دوره آموزش فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن با حضور جراح کولورکتال خانم دکتر رضوان میرزایی