پخش برنامه سیب سلامت با موضوع اختلالات دفعی و نقش فیزیوتراپی در درمان آنها از شبکه استانی اصفهان