ویدیو کنفرانس برنامه آموزشی سلامت زنان میانسال در دوران باروری و یائسگی توسط فیزیوتراپیست خانم فریبا خسروی در مهر ماه ۱۳۹۸