مطالبی با موضوع بی اختیاری ادراری استرسی توسط خانم دکتر فهیمه اوکاتی صادق دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۷ در پایگاه خبرنگاران جوان واحد پزشکی و سلامت منتشر گردیده است.