سخنرانی در کارگاه آموزشی سلامت زنان میانسال در دوره باروری و یائسگی توسط فیزیوتراپیست خانم آزاده طباطبایی در مهر ماه ۱۳۹۸