سخنرانی در نشستی در جمع متخصصین جراحی عمومی بیمارستان شریعتی اصفهان