سخنرانی خانم زهرا اطمینان فیزیوتراپیست تخصصی کف لگن در مهر ماه ۹۶ در جمع دانشجویان علوم پزشکی شیراز