دوازدهمین دوره فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن در بهمن ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین دوره فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن در بهمن ماه ۱۴۰۲ (تئوری) و اسفند ماه ۱۴۰۲ (عملی) در دانشکده علوم توانبخشی ایران برگزار گردید.