ثبت اختراع دستگاه سنجش نیروی عضلات کف لگن در سال ۱۳۹۸ توسط دکتر افسانه نیکجوی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و غزال خراجی دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران