تالیف کتاب فیزیوتراپی در اختلال عملکرد کف لگن در زنان میانسال پیشگیری و درمان توسط دکتر افسانه نیکجوی دکترای فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران