برگزاری کارگاه آموزشی نقش عملکرد عضلات کف لگن در زایمان طبیعی توسط خانم دکتر فهیمه اوکاتی

. در تاریخ ۵ بهمن سال ۱۴۰۱ کارگاه آموزشی با عتوان آناتومی لگن و عضلات متصل به آن ، پرینه و عملکرد آنها در زایمان و کاربرد علم حرکت شناسی در زایمان توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان آریا و گروه هدف مامایی  توسط خانم فهیمه اوکاتی دکتری فیزیوتراپی برگزار شد. سخنرانی ایشان در مورد علم حرکت شناسی (کینزیولوژی) و کاربرد آن در مراحل مختلف زایمان بود.